מסלולי הלימוד לתואר הראשון

בתואר הראשון קיימים חמישה מסלולים הנלמדים במשך 3 שנים:


• חד-חוגי

• דו-חוגי מובנה

• דו-חוגי לא מובנה

חד-חוגי.


דרישות המסלול:
• 46 נ"ז.
• קורסי מיומנות ללא ניקוד לפי הצורך.
• שתי עבודות פרו-סמינריון (בשנה ב')
• שלושה סמינריונים (בשנה ג'). אחת העבודות חייבת להיות בתחום הקלאסי ואחת בתחום המודרני.
תנאי מעבר לשנה שניה במסלול זה הוא ממוצע של 80 לפחות בקורסי המחלקה בשנה א'.

תלמידי מסלול זה יוכלו ללמוד (באישור ראש המחלקה)  עד 6 נק"ז ממחלקות אחרות, בתנאי שיש זיקה אקדמית למחלקה.

שימו לב! ממסלול זה ניתן להמשיך למסלול ישיר לתואר שני!!

 

דו-חוגי מובנה


המסלול כולל לימודים במחלקה לערבית ובמחלקה נוספת (במסלול ראשי), בעלת זיקה אקדמית למחלקה לערבית, כגון: ההיסטוריה של המזרח-התיכון, לשון עברית ומחלקות אחרות מהפקולטה למדעי הרוח.
המחלקה לערבית ממליצה במיוחד על שילוב עם המחלקות ללימודי המזה"ת ולספרות משווה.


דרישות המסלול:
• 27 נ"ז.
• קורסי מיומנות ללא ניקוד (לפי הצורך).
• פרו-סמינריון אחד (בשנה ב').
• שני סמינריונים משני תחומים שונים (בשנה ג').

דו-חוגי לא מובנה


המסלול כולל לימודים במחלקה לערבית ובמחלקה נוספת (במסלול ראשי) שאין לה זיקה אקדמית למחלקה לערבית.
דרישות המסלול:
• 29 נ"ז.
• קורסי מיומנות ללא נ"ז (לפי הצורך).
• פרו-סמינריון אחד (בשנה ב').
• שני סמינריונים משני תחומים שונים (בשנה ג').

 

שימו לב:

קורסי המיומנות פוטרים את תלמידי המחלקה בכל המסלולים מקורסים כלליים באוניברסיטה. 
קורסי המיומנות הם:
• ערבית של אמצעי התקשורת א-ב (שנה א').
• ערבית של אמצעי התקשורת ג-ד (שנה ב').
• חומר קריאה נוסף (שנה א').
• חומר קריאה נוסף (שנה ב').
• פרוזה קלאסית קלה (שנה א').
• ערבית מדוברת (שנה ב').

בקשה לפטור מנוכחות בחלק מקורסי המיומנות תופנה על ידי התלמיד למורה המלמד את הקורס. רק על פי קביעת המורה, ניתן יהיה לשקול מתן פטור מנוכחות בקורס המיומנות. 


סטודנטים המגיעים ממערכת הביטחון מוזמנים לפנות בנושא זה לראש המחלקה לערבית.