הנחיות לתואר שלישי

המחלקה לערבית

דף מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים  תשפ"ד

תואר שלישי

 סטודנטים יקרים,

תודה שבחרתם במחלקה לערבית. סגל המחלקה מברך אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת!

לפניכם מידע חשוב שיסייע לכם בעת הרישום לקורסים. מומלץ לקרוא מידע זה בעיון וכן לקחת בחשבון כי המידע הינו חלקי בלבד.

שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הוא באחריותכם!

ליצירת קשר עם המחלקה בעת הרישום נא כתבו ל- arab.dept@biu.ac.il

ניתן גם ליצור קשר בטלפון 03-5318374 או לפנות דרך אתר המחלקה.

 

מסלולים
קיימים שלושה מסלולים:

מסלול רגיל – לבעלי תואר שני בערבית במסלול א' (עם תזה).

מסלול ישיר – לבוגרים מצטיינים של תואר ראשון בערבית.

מסלול השלמות לתואר שלישי – לבעלי תואר שני בערבית במסלול ב' (ללא תזה).

תחומי התמחות

 1. ערבית-יהודית.
 2. היסטוריה של האסלאם.
 3. ספרות ערבית (קלאסית ומודרנית).
 4. תרבות האסלאם.
 5. בלשנות ודקדוק.
 6. הגות מוסלמית.

ידיעת שפות ולימודי יהדות

לימודי התואר השלישי במחלקה לערבית דורשים ידיעת אנגלית ברמה טובה, המאפשרת קריאת ספרות מחקרית עדכנית באנגלית. ידיעת השפה מהווה תנאי הכרחי ללימודי התואר השלישי במחלקה.

לפרטים לגבי לימוד אנגלית לתואר שלישי ו/או קבלת פטור – ניתן להיכנס לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.

במקרים מסוימים, רשאי המנחה (בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית) לחייב את הסטודנט ללמוד שפה זרה נוספת ו/או קורסים נוספים הנדרשים לביצוע המחקר.

תלמידי התואר השלישי חייבים להיבחן בקורסי יהדות/קורסים כלליים (פרטים באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות).

 

דרישות מוקדמות והנחיות
להלן פירוט דרישות הקבלה והנחיות המחלקה לפי מסלולי הלימוד שפורטו לעיל. יודגש שבית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לדחות מועמדים גם אם יעמדו בתנאי המסלול.

מסלול רגיל

 1. יתקבלו סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני שלהם בערבית במסלול א' (עם תזה) בציון 85 לפחות (הן ממוצע הקורסים והן ציון עבודת הגמר).
 2. הקבלה ללימודי התואר השלישי במחלקה לערבית מותנית במעבר ריאיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית. לתיאום ריאיון – יש לפנות למזכירות המחלקה.
 3. תנאי מרכזי לקבלה ללימודים הוא מציאת מנחה לעבודת המחקר, אשר יביע נכונות בכתב להנחות את הסטודנט. פרטים יינתנו במהלך ריאיון הקבלה.
 4. סטודנטים שיתקבלו ללימודי התואר השלישי, יערכו תוכנית לימודים אישית (כולל לימודי השלמות) בהתאם לקביעת יו"ר הוועדה המחלקתית.

מסלול ישיר לתואר שלישי

 1. יתקבלו למסלול הישיר לתואר שלישי סטודנטים שסיימו את התואר הראשון בערבית בממוצע 90 (כולל עבודות סמינריוניות). לפרטים נוספים על המסלול ניתן לעיין בפרק המבוא.
 2. דרישות 4-2 במסלול הרגיל תקפות גם במסלול זה.

מסלול עם השלמות

 1. יתקבלו סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני שלהם בערבית במסלול ב' (ללא תזה), בציון 90 לפחות. ציון העבודות הסמינריוניות צריך אף הוא להיות 90 לפחות.
 2. תנאי מקדים לקבלת סטודנטים אלה ללימודים הוא השגת סיכום עם מנחה מטעם המחלקה על הנחייה ועל נושא עבודה שוות ערך לתזה.
 3. סטודנטים שיתקבלו למסלול זה יידרשו בלימודי השלמות ובכתיבת העבודה שוות הערך לתזה.
 4. היקף ההשלמות יהיה עד 8 ש"ש (16 נ"ז) מתוך הקורסים לתואר השני במחלקה לערבית. בהיקף ההשלמות כלולות 2 עבודות סמינריוניות (אחת מהן במסגרת ההתמחות).
 5. במקרים בהם המועמד אינו בעל תואר ראשון או שני בערבית, תיבנה עבורו תוכנית מיוחדת בהיקף שעות שייקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית.

מכסת השעות והסמינריונים

תלמידי התואר השלישי במחלקה לומדים תוכנית הכוללת מספר קורסים וכתיבת עבודת דוקטור. תוכנית הלימוד מותאמת באופן אישי לכל מועמד, בהתאם להמלצות המנחה.

ככלל, תלמידי התואר השלישי נדרשים לקחת סמינר אחד לפחות מתוכנית הלימודים לתארים מתקדמים במחלקה בכל שנה משנות התואר. כמו כן, יהיה עליהם להשתתף בסמינריון המחקר המחלקתי בכל שנה משנות לימודיהם לתואר.

תלמידי התואר השלישי אינם נדרשים להיבחן בקורסי המחלקה ולהגיש עבודות. אולם, כדי לקבל ציון "עובר" בקורס, עליהם להשתתף בשיעורים באופן סדיר ולהכין מטלות הקורס כנדרש.

סטודנטים הנדרשים בהשלמות ייקחו קורסים, ובכלל זה סמינריונים, מתוכנית הלימודים של המחלקה, בהיקף שייקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית. סטודנטים אלה נדרשים להיבחן על הקורסים, לכתוב עבודות סמינריונית ולקבל ציון מספרי בממוצע 85 לפחות.

סטודנטים הנדרשים בקורסים ממחלקות אחרות או לימודי יהדות, נדרשים בציון מספרי עובר ומעלה, בהתאם לתנאי המחלקה בה נלמד הקורס.

קבלה לתואר שלישי מותנית, בכל מקרה, במעבר ראיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

המחלקה היא רק גורם ממליץ לגבי קבלה או אי קבלת מועמדים ללימודים במחלקה. הוועדה של בית הספר ללימודים מתקדמים דנה בהמלצות המחלקה והיא זו המחליטה ומאשרת אם לקבל או לא לקבל מועמדים.

 

לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר האינטרנט של המחלקה לערבית ודף הפייסבוק

כמו כן ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318374 ובדואר אלקטרוני